นโยบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงพยาบาลคุณภาพ เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน
พันธกิจ (MISSION)

ธำรงรักษาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมา๓ิบาล ส่งเริมให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนรวมในการดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะของชุมชนอย่า<ยั่งยืน/font>

เป้าหมาย (Goal)

1. ผู้รับบริการได้รับริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย พึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้ โดยภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

2. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างครอบคลุม
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อสุขภาวะของชุมชนอย่างยั่งยืนเข็มมุ่ง

1. 2P Safety
2. Information management
3. Financial management

ค่านิยม (VALUES)

1. ทีม คือ การทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี
2. สร้าง คือ สร้างสรรค์ ริเริ่ม สร้างการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย
3. สุข คือ มีสขภาวะที่ดีทั้งผ็ให้บริการและผู้มารับบริการ

ทำเนียบผู้บริหาร

ชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1. นายเเพทย์ สัญญา ผลิตกรรม ปี 2533 - ปี 2534
2. แพทย์หญิง จรรยา จันทโรกร ปี 2534 - ปี 2535
3. นายเเพทย์ ประพล เองชวน ปี 2535 - ปี 2537
4. นายเเพทย์ เพียงเทพ จิรรรัตน์โสภา เดือน มิ.ย 2537 - เดือน ตุ.ค 2537
5. นายเเพทย์ สุเมธ ตันติยาพงศ์ เดือน พ.ย 2537 - เดือน พ.ย 2543
6. แพทย์หญิง สมนึก ศิริวรรณ เดือน ธ.ค 2547 - เดือน ต.ค 2544
7. นายเเพทย์ ปรีชา วงศ์ศิารัตน์ เดือน พ.ย 2544 - เดือน ก.ย 2548
8. นายเเพทย์ สันฐิติ ดะห์ลัน เดือน ก.ย 2548 - เดือน พ.ค 2551
9. นายเเพทย์ ซอลาฮุดดีน วรอดุลย์ เดือน มิ.ย 2551 - เดือน เม.ย 2555
10. นายเเพทย์ ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ เดือน มิ.ย 2555 - เดือน เม.ย 2556
11. นายเเพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง เดือน ก.ค 2556 - เดือน ก.พ 2557
12. นายเเพทย์ มัซลัน ตะเระ เดือน มี.ค 2557 - ปัจจุบัน